Skip to main content

Viering op zondag 23 oktober 2022 om 11 uur

By 18 september 2022Activiteit

Viering met Roger Ghysens

Lucas 18,9-14

9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis.
10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar.
11 De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar.
12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.”
13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”
14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Wijsheid v Jezus Sirach 35, 12-14. 16-18

12 Geef de Allerhoogste naar wat hij gegeven heeft,
wees vrijgevig, geef naar vermogen,
13 want de Heer beloont je,
hij geeft het je zevenvoudig terug.
De Heer zorgt voor de zwakken
14 Probeer de Heer niet om te kopen,
want hij gaat er niet op in.
15 Vertrouw niet op een offergave die door onrecht is verkregen,
want de Heer is een rechter
en persoonlijk aanzien is voor hem niet van belang.
16 Hij is niet partijdig ten koste van de arme,
hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan.
17 Hij slaat acht op de smeekbede van een wees
en op de jammerklachten van een weduwe.
18 Stromen een weduwe de tranen niet over de wangen,
weeklaagt ze niet om de man die haar tranen doet stromen?

2 Timóteus 4, 6-8. 16-18

6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Laatste aanwijzingen

16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. 17 Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. 18 De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.